داوری مجلات معتبر

 

داوری فصلنامه علمی- پژوهشی وزارتین "رهیافتی نو در مدیریت آموزشی" واحد مرودشت از تاریخ 1392 تاکنون.

داوری فصلنامه علمی- پژوهشی وزارتین " برنامه ­ریزی منطقه­ ای" واحد مرودشت از تاریخ 1396 تاکنون.

داوری فصلنامه علمی- پژوهشی وزارتین "آینده­ پژوهی مدیریت" دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران از تاریخ 1395 تاکنون.

داوری فصلنامه علمی- پژوهشی وزارتین "مطالعات برنامه ­ریزی آموزشی" دانشگاه مازندران از تاریخ 1393 تاکنون.

داوری فصلنامه علمی- پژوهشی وزارتین " پژوهش در برنامه­ ریزی درسی" واحد خوراسگان از تاریخ 1396 تاکنون.

داوری دو فصلنامه علمی- پژوهشی وزارتین "مدیریت بر آموزش سازمان­ ها" انجمن مدیریت آموزشی ایران از تاریخ 1396 تاکنون.

داوری دو فصلنامه علمی- پژوهشی وزارتین " علوم تربیتی" دانشگاه اهواز از تاریخ 1396 تاکنون.

داوری فصلنامه علمی- پژوهشی "مدیریت فرهنگی" واحد علوم تحقیقات تهران از تاریخ مهر 1395 تاکنون.

داوری فصلنامه علمی- پژوهشی "رهبری و مدیریت آموزشی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار  از تاریخ 1396 تاکنون.

داوری فصلنامه علمی- پژوهشی "Education Experiences" واحد لامرد از تاریخ 1397 تاکنون.

-داوری فصلنامه علمی- پژوهشی "فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی" واحد ساری از تاریخ 1393 تاکنون.

داوری مجله علمی- ترویجی "دانش انتظامی مازندران" استان مازندران از تاریخ 1396 تاکنون.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است