ويراستاري كتاب

 

- نگرشی نوین به رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی هزاره­ ی سوم  1392 (چاپ شده است).

- كارآفـريني، نوآوری و اشتغـال 1395 (در مرحله چاپ).

تمامی حقوق مطالب محفوظ است